231 Tekst - dag 12

231 Tekst - dag 12.jpg

231a Abe

231a Abe.jpg

233 Sekretaerfugle

233 Sekretaerfugle.jpg

234 Gribbe

234 Gribbe.jpg

239 Giraf med fol

239 Giraf med fol.jpg

241 Giraf i fuld firspring

241 Giraf i fuld firspring.jpg

242c Love lige midt paa vejen

242c Love lige midt paa vejen.jpg

242d Love - slik

242d Love - slik.jpg

242e Love - gab

242e Love - gab.jpg

242f Love - kvik fyr

242f Love - kvik fyr.jpg

246 Vandboffel paa vejen

246 Vandboffel paa vejen.jpg

250 - Lettende flamingoer

250 - Lettende flamingoer.jpg

256 Naesehorn

256 Naesehorn.jpg